CHUYÊN TRANG PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

LUẬT MẠNH TÍN

Người dân phải đính chính sổ đỏ khi sai thông tin

22-07-2021

Khi Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) đã cấp có thông tin bị sai sót thì người được cấp Sổ đỏ chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo thủ tục đính chính Sổ đỏ. Đây là thủ tục khá đơn giản và sẽ nhận kết quả sau 10 ngày.

 

Khi nào thì phải thực hiện việc đính chính sổ đỏ?

Theo Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, đính chính sổ đỏ (Giấy chứng nhận đã cấp) được cơ quan có thẩm quyền thực hiện khi có sai sót trong các trường hợp sau:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

Ví dụ: Sai căn cước công dân, sai địa chỉ nơi đăng ký thường trú hoặc giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp…

 

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Ví dụ: Sai số tờ, số thửa, sai địa chỉ căn hộ, tòa nhà chung cư….

Như vậy, người dân phải thực hiện việc đính chính trên Giấy chứng nhận đã cấp khi các thông tin trên giấy chứng nhận bị sai.

 

Hồ sơ đính chính sổ đỏ gồm những gì?

Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện sai sót trên giấy chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất lập 01 bộ hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

- Giấy chứng nhận đã cấp (Bản chính).

- Các giấy tờ liên quan đến việc đính chính nội dung sai sót (đối với sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất - Bản sao chứng thực);

đính chính sổ đỏ do sai sót

Đính chính sổ đỏ ở đâu?

Việc đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (đối với các địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai)

 

Thủ tục đính chính sổ đỏ như thế nào?

Theo Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được quy định như sau:

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

 

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

 

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

 

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

Đính chính sổ đỏ trong bao lâu thì có kết quả?

Theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp là không quá 10 ngày.

Hotline

0865 474 505

Call Center

0865 474 505

Tư vấn miễn phí

Vui lòng nhập thông tin bên dưới để được tư vấn và thông tin ưu đãi, khuyến mại đặc biệt dành cho khách khàng.
Hình ảnh hoạt động